Iværksætter

07-06-2013

Iværksætter - skal aktiviteterne etableres i en personlig virksomhed eller i et selskab?

Som iværksætter er et af de første valg, der skal træffes, om virksomheden skal være personlig eller, om den skal drives som et selskab. Folketinget har i maj 2013 vedtaget at oprette en ny type selskab - det såkaldte iværksætterselskab. Formålet har naturligvis været på et samfundsmæssigt plan at fremme iværksætteri, men for den enkelte iværksætter er iværksætterselskabet kun en af mulighederne. Den rigtige løsning afhænger af flere forhold, hvoraf de væsentligste beskrives nedenfor.

Den personlige virksomhed
En personlig virksomhed eksisterer i al sin enkelthed, når en person påbegynder erhvervsmæssige aktiviteter med den hensigt at opnå en økonomisk gevinst. Har man ikke forinden oprettet et selskab - typisk et anpartsselskab eller et aktieselskab - til aktiviteterne, vil virksomheden i sagens natur foregå i personligt regi. Ejeren vil hæfte med hele sin personlige formue for eventuelle tab, forpligtelser eller krav mod virksomheden. Ligeledes vil der skulle opgøres en skattemæssig virksomhedsindkomst, som skal medtages på den personlige selvangivelse for den, der driver virksomheden.

Det forhold, at virksomhedens indkomst medtages på den personlige selvangivelse, giver nogle muligheder for at optimere beskatningen, så den reduceres eller udskydes. De fleste selvstændige bruger den såkaldte virksomhedsskatteordning, hvor virksomhedens overskud kan opspares til lav beskatning på 25%. Procenten nedsættes til 22% hen mod 2016. På den måde kan den størst mulige del af overskuddet investeres i virksomheden. Den del af virksomhedens overskud, som overføres til ejerens privatforbrug, beskattes med ejerens personlige skatteprocent. Hvis størrelsen af de private overførsler tillader det, kan personbeskatningen dog udjævnes hen over årene, således at betaling af topskat muligvis kan undgås. Ligeledes kan renteudgifter fratrækkes i virksomhedens overskud, hvorved der opnås en højere fradragsværdi. Det er en betingelse for at bruge virksomhedsskatteordningen, at virksomhedens økonomi bogføres særskilt fra ejerens privatøkonomi.

Såfremt virksomheden i starten giver underskud, vil der være fradrag i anden personlig indkomst, eksempelvis egen lønindkomst eller i en eventuel ægtefælles indkomst. Ønsker man at bevare sine regnskabstal for sig selv, er der endvidere den fordel, at virksomhedens regnskaber ikke skal indsendes til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen.

Selskabet
Har man stiftet et selskab til sine aktiviteter, er man omfattet af selskabslovens regler. Selskabets ejer bliver typisk ansat som lønmodtager i selskabet, og der skal vælges en direktør - måske også en bestyrelse. Selskabet hæfter kun med sin egen kapital for forpligtelser og krav. Er der behov for bankfinansiering, vil banken dog ofte kræve, at ejeren kautionerer personligt eller stiller sikkerhed for gælden.

For at oprette et selskab kræves en kapital, som skal indskydes ved stiftelsen som betaling for aktierne eller anparterne. For aktieselskaber er minimumskravet 500.000 kr., mens det for anpartsselskaber er 80.000 kr. - sidstnævnte nedsættes dog i løbet af 2013 til 50.000 kr.

De førnævnte iværksætterselskaber kan stiftes med en kapital på kun 1 kr., hvorefter kapitalen opbygges af selskabets egne overskud. Det særlige ved iværksætterselskaberne er således, at de omfattes af det samme regelsæt og har de samme fordele som et almindeligt selskab, uden at det kræver finansiering af stiftelsen. Iværksætterselskabet er derfor egnet til aktiviteter, der ikke i øvrigt kræver finansiering ved etableringen eller driften - eksempelvis til køb af maskiner, inventar eller varelager. Iværksætterselskaber kan først stiftes i slutningen af 2013 som følge af, at Erhvervsstyrelsens edb-systemer skal tilpasses.

Hvis indtjeningen i selskabet er god, kan der med fordel oprettes et holdingselskab. Derved kan overskydende kapital i driftsselskabet placeres i holdingselskabet, således at den kapital, driftsselskabet kan risikere at tabe, begrænses mest muligt. Et holdingselskab kan også være en fordel, hvis aktierne eller anparterne i driftsselskabet skal sælges, eller der skal optages en medejer.

Selskabets skattepligtige indkomst beskattes særskilt på selskabets egen selvangivelse. Beskatningsprocenten er 25%, hvilket nedsættes til 22% hen mod 2016. Når overskuddet skal udbetales til ejeren, sker det enten som udbytte, hvor der betales en udbytteskat på 27% til 42%, eller som løn med almindelig personbeskatning og en skatteprocent op til 57% afhængig af, om der betales topskat. Forskellen i beskatningsprocenten skyldes, at selskabet har fradragsret for lønudgiften, men ikke for udbyttebetalingen.

Den rigtige løsning
Der er således mange forhold, der skal overvejes ved valget af, om en virksomhedsetablering skal foregå som en personlig virksomhed eller som et selskab. Den rigtige løsning vil afhænge af karakteristika ved den enkelte virksomhed og virksomhedens ejer.

Såfremt aktiviteterne i første omgang er etableret som personlig virksomhed, er der mulighed for efterfølgende at omdanne virksomheden til et selskab - i de fleste tilfælde også uden, at omdannelsen udløser beskatning.

Artiklen er skrevet i generelle vendinger, og det kan derfor anbefales at kontakte Blicher for yderligere oplysninger.

 Blicher aktuelt:

Kim Rune Christensen Blicher

Kim Rune Christensen
statsaut. revisor
Dir.tlf. 2523 3732
krc@blicher.dk