Nye regler for pensionsopsparing fra 2013

30-11-2012

Nye regler for pensionsopsparing fra 2013 giver anledning til et tjek af dine pensionsordninger

Kapitalpension
I forbindelse med vedtagelsen af skattereformen her i efteråret har et flertal i folketinget besluttet at afskaffe den nuværende kapitalpensionsordning pr. 31/12 2012. 2012 er således sidste år, hvor der kan indbetales op til kr. 46.000 på en kapitalpension med en skattemæssig fradragsværdi på ca. 37 %.

I stedet for den nuværende kapitalpensionsordning indføres i stedet en såkaldt "alderspension", hvorpå der uden skattemæssigt fradrag kan indbetales op til kr. 27.600. Udbetaling ved pensionering udløser ingen skat. I opsparingsperioden betales pensionsafkastskat af værditilvæksten på pt. 15,3 %.

Generelt kan det konkluderes, at de skatteydere, som hidtil har vurderet, at indbetaling på en kapitalpension har været hensigtsmæssigt, uden betænkelighed i stedet kan foretage indbetaling på den nye "alderspension". Faktisk er den nye ordning marginalt bedre for de fleste skatteydere.
Forskellen på de 2 ordninger er i det væsentligste, at under den gamle kapitalpensionsordning sker skattebetalingen først ved udbetaling af pensionen, i modsætning til den nye "alderspension" hvor skatten betales på indbetalingstidspunktet, da det er beskattede penge, som indskydes på pensionsordningen.

I forhold til opsparing i privat regi, hvor marginalskatten af kapitalindkomst kan udgøre op til ca. 50 %, vil opsparing på "alderspension" med 15,3 % beskatning for de fleste skatteydere være skattemæssig fordelagtig. Prisen for den lempeligere beskatning er, at opsparingen er bundet indtil pensionering. Ved udbetaling i utide udløses en afgift på 20 % af det samlede indestående.

Konvertering af kapitalpension til "alderspension"
Skattereformen indeholder også en mulighed for at konvertere nuværende kapitalpensioner til den nye "alderspension". I 2013 kan konvertering ske med "skatterabat" mod betaling af en afgift på 37,3 % i stedet for normalt 40 %. Såfremt den nuværende kapitalpension opretholdes, eller konvertering sker på et senere tidspunkt, skal der betales 40 % i afgift. Hvis midlerne i den nuværende kapitalpension er placeret i værdipapirer, vil der skulle sælges værdipapirer for at kunne betale afgiften.

Konklusionen er, at det for de fleste vil være hensigtsmæssigt at konvertere til den nye "alderspension" i 2013. For en nuværende kapitalpension med en værdi på f. eks kr.1.000.000 før afgift vil der i år 1 være kr. 27.000 mere til udbetaling (minus eventuelle omkostninger til salg af værdipapirer), såfremt kapitalpensionen overføres til den nye "alderspension".  Ved et afkast på f.eks. 5 % årligt af pensionsopsparingen, vil der efter 10 år være ca. kr. 41.000 mere til udbetaling hvis kapitalpensionen konverteres til en "alderspension".

Konvertering af kapitalpension til ratepension/livrente
Det er også muligt i stedet at konvertere kapitalpensionen til en ratepension eller en livrente. Udbetalinger beskattes da med almindelig indkomstskat, som i øjeblikket udgør i gennemsnit 37,3% for personlig indkomst op til topskattegrænsen og i gennemsnit 52,2 % over topskattegrænsen. En konvertering til ratepension eller livrenter kan have nogle konsekvenser i relation til offentlige ydelser, hvorfor forholdet altid bør drøftes med revisor/pensionsrådgiver.

Forskudsopgørelsen for 2013
I forskudsopgørelsen for 2013 forudsætter SKAT, at alle kapitalpensioner er konverteret til "alderspension". Hvis du tidligere indbetalte til kapitalpension i privat regi eller via en arbejdsgiverordning, og fremadrettet i stedet indbetaler beløbet på en ratepension eller livrente, skal du være opmærksom på, at din forskudsopgørelse for 2013 er forkert. Forskudsopgørelsen skal rettes på dit eget initiativ.

Ratepension og ophørende livrente
Der kan i dag kun indskydes max. kr. 50.000 årligt på en ratepension med skattemæssigt fradrag i den personlige indkomst, svarende til en fradragsværdi på op til 52,2 %. Udbetalinger beskattes som personlig indkomst med en skatteprocent på i gennemsnit imellem 37,3 % og 52,2 %.

Livsvarig livrente
Der kan i dag fortsat indskydes ubegrænset på en livrente med livsvarig udbetaling. Såfremt der indbetales via arbejdsgiveren, er der fuld fradrag herfor i indbetalingsåret. Såfremt indbetalingen foretages i privat regi, kan indbetalingen fradrages med 1/10 hvert år dog min. kr. 46.000 årligt i den personlige indkomst, hvor fradragsværdien er op til 52,2 %.

For nogle virker en livsvarig livrente ikke så tiltalende, da det kan være svært at forholde sig til, at en del af eller hele indbetalingen måske ikke kommer til udbetaling. En mulighed kan være, at oprette en livrente med garanti, således at det aftalte garantibeløb altid kommer til udbetaling selvom pensionstageren dør forinden garantiperiodens udløb. Som garantimodtagere kan indsættes ægtefælle eller børn.

Pensionsordning for selvstændige
For personer der driver selvstændig erhvervsvirksomhed kan der fortsat indbetales 30 % af et beregningsmæssigt virksomhedsresultat før finansiering mv. på en ratepension. Ordningen kan anvendes indtil udgangen af 2014.

Ophørspension ved afståelse af virksomhed
Reglerne om indbetaling til en ophørspension ved afhændelse af en personlig drevet virksomhed eller hovedanpartshaverens/aktionærens afhændelse af anparter/aktier gælder fortsat. Såfremt betingelserne er opfyldt, kan der indbetales op til kr. 2.507.900 på en ratepension. Indbetalingen kan fradrages i en del af de skattepligtige fortjenester, der konstateres ved afståelse af virksomheden.

Artiklen er skrevet i generelle vendinger, og det kan derfor anbefales at kontakte Blicher for yderligere oplysninger.

Blicher aktuelt:
Ole Ravn Callesen Blicher
Ole Ravn Callesen
oc@blicher.dk
Dir.tlf. 2523 3711