Afskaffelse af IVS

IVS’er (iværksætterselskaber) har i den senere tid været i søgelyset for misbrug i flere forskellige sammenhænge. Nu er der netop fremsat lovforslag om afskaffelse af selskabsformen. Anpartshaverne i de mange lovlydige IVS’er må formentlig opleve det som en uretfærdighed. Ikke desto mindre forventes det, at valget inden for en kortere årrække står mellem en opløsning af IVS’et eller omregistrering til ApS med et kapitalkrav på kr. 40.000. 

Hvad sker der, hvis lovforslaget vedtages?
Med den nuværende sammensætning af Folketinget må det forventes, at lovforslaget vedtages. Herefter skal generalforsamlingen i et IVS vedtage en omregistrering til ApS senest 2 år efter lovens ikrafttræden. Vedtagelsen skal ske som en vedtægtsændring og med samme stemmeflertal. Selvom lovforslaget formentlig vedtages, kendes ikrafttrædelsesdatoen endnu ikke.

Kapitalgrundlaget skal ifølge lovforslaget være mindst 40.000 kr., hvilket er en nedsættelse af de nugældende 50.000 kr. Det er en betingelse for omregistreringen, at der udarbejdes en erklæring af f.eks. en godkendt revisor om, at kapitalen er til stede – svarende til de nugældende regler.  IVS’er, der er under konkurs eller tvangsopløsning, lader sig ikke umiddelbart omregistrerer.

Opfylder IVS’et ikke kravet om registrering af egen drift, kan Erhvervsstyrelsen i første omgang fastsætte en frist. Overskrides også denne frist, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at opløse selskabet.

Hvad skal der gøres, hvis lovforslaget vedtages?
Hvis selskabet allerede har en egenkapital på kr. 40.000, kan det overvejes at foretage omregistreringen i forbindelse med udarbejdelse af førstkommende årsrapport. Dette giver som udgangspunkt det mest effektive forløb ved f.eks. udarbejdelse af revisorerklæringen. Endvidere elimineres risikoen for, at resultatet i et efterfølgende regnskabsår hindrer omregistreringen.

Ledelsen i IVS’er, der endnu ikke har oparbejdet en egenkapital, har enten muligheden for at foretage en kapitalforhøjelse eller afvente, at kapitalen tilvejebringes ved positiv drift. Ledelsen i IVS’et kan i sidstnævnte tilfælde overveje, om driften er optimeret i forhold til at opbygge en egenkapital, f.eks. ved selv at udvise en rimelig løntilbagehold eller om muligt udskyde afholdelsen af omkostninger, der ikke er absolut nødvendige.

Det er ikke usædvanligt, at IVS’er i en opstartsfase har et underskud, der lånefinansieres af anpartshaverne. Det kan overvejes at fremskynde omregistreringen for at undgå en større kapitalforhøjelse på et senere tidspunkt.

Hvis det ikke at muligt at tilvejebringe en kapital på 40.000 kr., må ejere og ledelse efter en vedtagelse af lovforslaget enten imødese en tvangsopløsning eller overveje alternativer f.eks. en frivillig opløsning.


Herning

Carsten Ottosen
partner, statsaut. revisor
2523 3710
E-Mail: co@blicher.dk
Sikker mail: Link til sikker mail

Blicher aktuelt

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev her!