10 december 2019

Den nye finanslov – finansieringselementer på skatteområdet

Hvordan forhøjes skatten med finanslovsaftalen?
Finanslovsaftalen indeholder en række initiativer, der blandt andet finansieres af ændret beskatning og øgede afgifter. Særligt vedrørende skatten kan det i nogen tilfælde overvejes, hvordan skatteyderen skal indrette sig fremadrettet. Når det gælder øgede afgifter, må man som hidtil enten betale eller mindske forbruget.

Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen
Efter aftalen vil udlejning af boliger til nærtstående ikke kunne indgå i virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvilket f.eks. indebærer, at de populære forældrekøb ikke kan indgå i ordningerne.

Indgrebet sker med henblik på, at renteudgifter i forbindelse med forældrekøb skal have samme fradragsværdi som andre private renteudgifter i forbindelse boliglån, dvs. normalt 25,6-33,6 pct. Med nuværende renteniveau bliver dette af nogen udlagt som et mindre indgreb. For virksomhedsejere, der driver anden erhvervsmæssig virksomhed i virksomhedsordningen, må indgrebet forventes at udløse et ”skattesmæk” ved hævning af opsparet overskud, eftersom ejendomsværdien skal hæves ud af virksomheden.

Afskaffelsen træder i kraft fra 2021. I løbet af foråret 2020 vil man se nærmere på ikrafttrædelsestidspunkt og overgangsordninger. I betragtning af forventningen om nye ejendomsvurderinger og udsigten til hævning af opsparet overskud kan det være lige nu, at et salg eller en gaveoverdragelse af et forældrekøb skal overvejes.

Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget
Hovedaktionærnedslaget afskaffes, hvilket berører hovedaktionærer, der har erhvervet deres aktier før den 19. maj 1993. Disse er efter gældende regler berettiget til et hovedaktionærnedslag i den skattepligtige avance på op til 25 pct. Ved maksimalt nedslag reduceres skatten af aktiegevinsten fra 42 pct. til 31,5 pct.

Ifølge aftalen har indgrebet virkning fra 1. februar 2020. De berørte hovedaktionærer kan derfor helt eller delvist overveje at fremskynde et evt. planlagt salg eller en gaveoverdragelse, hvorved avancebeskatningen vil ske efter de gunstigere bestemmelser.

Tilbagerulning af lempelige bo- og gaveafgifter ved generationsskifte
Den allerede foreslåede tilbagerulning berører generationsskifte af egentlige erhvervsvirksomheder ved arv eller gave. Afgiften på gaver og arv i øvrigt berøres ikke af ændringen, der indtil videre uændret vil være 15%.

De nuværende regler for erhvervsvirksomheder indeholder en gradvis sænkning af bo- og gaveafgiften til 5% med virkning fra 2020 (6% i 2019). Med tilbagerulningen vil bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fremover igen være 15% svarende til udgangspunktet.

Ifølge lovforslaget skal reglerne have virkning for gaver ydet fra og med den 1. januar 2020 og for udlodninger fra boer, hvor personen er afgået ved døden den 1. januar 2020 eller senere.

Ønskes generationsskifte til den lave bo- og gaveafgift på 6% er de sidste dage i 2019 derfor sidste chance. Generationsskifter bør dog langt fra foretages alene ud fra overvejelser skatter- og afgifter, hvorfor løbet er kørt for de fleste overdragelser med hensyn til den lave afgift.

Værdiansættelsen af virksomheden skal uændret ske til handelsværdien. Indtil videre ser det ikke ud til, at der ændres på praksis for fastsættelse af handelsværdien ved overdragelse af erhvervsvirksomheder mellem nærtstående. Mindre virksomheder kan derfor formentligt fortsat værdiansættes efter de forenklede bestemmelser ved beregning af goodwill m.v. Omvendt kan større virksomheder fortsat blive udfordret af myndighedernes værdiansættelse og skøn for den fremtidige indtjeningen i virksomheden ved værdiansættelsen.

Fremover indføres der et retskrav på adgangen til at opnå henstand og henstandsperioden udvides fra 15 til 30 år ved betaling af bo- og gaveafgift i visse tilfælde. Dog tilskrives en rente, hvorfor det ikke er en gratis finansiering.

Tilbagerulning af skattefritagelse for fri telefon
Det er tidligere aftalt at afskaffe skatten på fri telefon fra og med 2020. Med tilbagerulningen fortsætter den gældende beskatning af fri telefon for 2019 fremadrettet.

Øvrige ændringer – rettet mod utilsigtet anvendelse af skatteloven
Med aftalen foretages nogle lidt mere lovtekniske ændringer, der skal fjerne en – set fra myndighedernes side – utilsigtet anvendelse af enkelte skattelove.

  • Skattereglerne vedrørende nedsættelse af gæld i koncernforhold justeres. Fremadrettet vil der ske beskatning eller fradragsbegrænsning i situationer, hvor koncernen opnår en indirekte gældsnedsættelse ved, at f.eks. et koncernforbundet selskab erhverver fordringen fra kreditor.
  • Aktieavancebeskatningen justeres i de særlige tilfælde, hvor hovedaktionærer anvender den såkaldte A- og B aktie model, hvor der indføres en ny metode til fordeling af anskaffelsessummen, når selskabet har flere aktieklasser.
  • Beskatningen af leasede firmabiler strammes op således, at beskatningsgrundlaget for leasede fri biler i højere grad svarer til en kontant anskaffelse af bilen.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev