04 august 2023

ESG-rapportering – hvad er det og er din virksomhed omfattet?

ESG-rapportering, CSRD-rapportering, bæredygtighedsrapportering er bare nogle af de udtryk, der anvendes om emnet. Her nøjes vi med at kalde det ESG-rapportering, og omfatter rapportering om Environment (E), Social (S) samt Governance (G).

Environment (E) omfatter data og beskrivelser af virksomhedens påvirkning på miljø og klima. Som typiske eksempler er oplysning om udviklingen i energi og vandforbrug samt virksomhedens CO2 udledning.

Social (S) er sociale data om virksomheden herunder eksempelvis oplysninger om kønsfordelingen i medarbejderstyrken, lønforskel mellem køn, sygefraværsprocent og kundefastholdelsesprocent.

Governance (G) er ledelsesdata med f.eks. nøgletal for bestyrelsens kønsdiversitet, lønforskel mellem ledelse og medarbejdere, fastlæggelse af strategiske mål, beskrivelse af whistleblowerordning etc.

På hjemmesiden virksomhedsguiden.dk findes et hjælpeværktøj med en beregningsmodel, der kan tages i anvendelse til beregning af egne nøgletal. Beregningsmodellen kaldes klimakompasset. Nøgletallene bør ikke stå alene og for de 3 områder bør der suppleres med verbale forklaringer samt målsætninger indenfor områderne.

Hvem er omfattet af rapporteringspligt?

Rapporteringspligten udspringer af et EU direktiv, og skal indarbejdes i den danske lovgivning i sommeren 2024. Efter planen bliver indfasningen i dansk lovgivning således:

  • Store virksomheder af offentlig interesse med over 500 ansatte (børsnoterede virksomheder) skal rapportere for regnskabsår der starter 1/1 2024 og senere.
  • Rapporteringspligten for øvrige store virksomheder begynder for regnskabsår der starter 1/1 2025 og senere. Øvrige store virksomheder defineres som klasse C (stor) dvs. virksomheder der overskrider to ud af tre kriterier: Balancesum 156 mio. kr., nettoomsætning 313 mio. kr. og antal ansatte 250.
  • Øvrige børsnoterede mindre virksomheder (SMV) vil efterfølgende blive omfattet af kravene for regnskabsår der starter 1/1 2026 og senere.

Som det fremgår bliver kravene alene gældende for de største danske virksomheder, og det er Erhvervsstyrelsens forventning at ca. 2.300 selskaber bliver direkte omfattet. Langt de fleste danske selskaber bliver således ikke omfattet i denne omgang.

Det er hensigten, at ESG rapporteringen skal være en integreret del af selskabernes årsrapport og indsættes som en del af ledelsesberetningen. På nuværende tidspunkt er ændringerne til den danske lovgivning på området ikke udarbejdet, og de detaljerede krav til ledelsesberetningen kendes derfor ikke endnu.

Frivillig ESG-rapportering?

Selvom det ikke bliver et direkte krav om ESG rapportering for langt de fleste virksomheder, vil en del virksomheder alligevel indirekte blive omfattet, ved eksempelvis rapportering til udenlandsk moderselskab eller som leverandør til store virksomheder, der efterspørger ESG data. Der kan også være andre forhold, der kan gøre en frivillig ESG rapportering interessant:

  • Branding som bæredygtig og ansvarlig virksomhed hvilket også kan have en positiv påvirkning på virksomhedens værdi ved et salg.
  • Bevare og udbygge kundeforhold hvor kunderne stiller krav om bæredygtighed.
  • Bedre finansieringsmuligheder via bla. banker ved bæredygtige investeringer.
  • Bedre mulighed for tiltrækning af motiverede medarbejdere/arbejdskraft.

Revisorerklæring på ESG-rapporteringer?

For de virksomheder der er omfattet af den lovpligtige rapportering skal denne rapportering have en særskilt revisorerklæring. Der skal således vælges en bæredygtighedsrevisor ligesom der vælges en finansiel revisor på generalforsamlingen.

Ved frivillige ESG-rapporteringer er der ikke krav om revisorerklæring. Omvendt kan det måske være en fordel med en revisorgennemgang, så rapportering så vidt mulig er objektiv og neutral omfattende såvel positive som evt. negative udviklinger i eks. virksomhedens miljøpåvirkningerne. Rapportering vil herved fremstå mere troværdig og ikke blive forveksles med markedsføring (greenwashing), som der er en del af.

Hos Blicher Revision & Rådgivning kan vi tilbyde denne type revisorerklæringer, der afgives af en certificeret bæredygtighedsrevisor, der er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Medarbejder nyheder

Aulum

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Aulum

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail