18 juni 2019

Få skattefradrag ved investering i opstarts- eller vækstselskaber

Fysiske personer kan med virkning fra 1. januar 2019 få skattefradrag for investeringer i opstarts- eller vækstvirksomheder. Skattefradraget er et ligningsmæssigt fradrag, hvor der er fradrag for 59% af investeringer på op til kr. 400.000 per indkomstår. Beløbet stiger til kr. 800.000 i 2023, hvis ellers ordningen opretholdes.

Skatteværdien af en investering kan herefter beregnes til ca. 16% (59% gange skatteværdien af ligningsmæssigt fradrag ca. 27%) svarende til, at skatten betaler ca. kr. 16.000 ved en investering på kr. 100.000.

Hvem kan få skattefradrag?

Muligheden for skattefradrag berører som nævnt kun fysiske personer. Vi ser ret ofte, at succesfulde erhvervsdrivende gerne geninvesterer overskuddet fra deres virksomhed opsparet i et holdingselskab, eller i virksomhedsordningen for personligt erhvervsdrivende. Hvis denne type investorer ønsker at benytte ordningen, skal der udloddes udbytte fra holdingselskabet eller hæves opsparet overskud fra virksomhedsordningen. Både udbytte og hævning fremrykker beskatningen og efterlader færre økonomiske midler til selve investeringen, hvilket kan være med til at begrænse udbredelsen af investorfradraget.

Hvornår kan man få investorfradrag?

Der gives fradrag ved investeringer i mindre- og mellemstore virksomheder i en opstarts- eller vækstfase, hvilket indebærer:

Opstarts- eller vækstfase:

  • Opstartsfase – når selskabet har været aktivt på et marked i mindre end syv år efter sit første kommercielle salg.
  • Vækstfase – når selskabet har udarbejdet en forretningsplan med henblik på at trænge ind på et nyt produktmarked eller nyt geografisk marked. Og forretningsplanen ikke kan realiseres uden et første kapitalindskud, som svarer til mindst 50% af den gennemsnitlige årsomsætning i de foregående fem år.
  • Målselskabet skal være en aktiv virksomhed og må ikke i ”overvejende grad” være en passiv pengetank. Bestemmelsen hindre ikke investering gennem et holdingselskab, hvis dette ejer mindst 25 pct. af kapitalen i et datterselskab, der opfylder kravet om aktivitet.

Mindre eller mellemstor:

  • Når selskabet har under 250 medarbejdere, en omsætning på højst 50 mio. euro eller en samlet aktivmasse på højst 43 mio. euro.
  • Selskabet er unoteret og må således ikke være optaget til notering på et reguleret marked.
  • Kapitaltilførsler omfattet af ordningen må maksimalt udgøre 15 mio. euro.

Der skal endvidere udarbejdes en revisorerklæring fra Blicher Revision & Rådgivning eller anden godkendt revisor om, at kravene er opfyldte. Herudover findes enkelte yderligere forudsætninger rettet mod særlige situationer, der ikke omtales yderligere i denne artikel.

Hvilke krav gælder for investeringen?

Investeringen skal ske kontant ved:

  • Stiftelse af et nyt selskab
  • Kapitalforhøjelse i et eksisterende selskab.
  • Erhvervelse af ejerandele i skuffeselskaber, der kun har haft indestående på bankkonto siden stiftelsen.

Investor ellers dennes nærtstående må som udgangspunkt ikke i forvejen være kapitalejer i målselskabet, hvilket vurderes på baggrund af investeringsåret og de 2 forudgående år. Som undtagelse gælder, hvis opfølgende investeringer er forudsat i den tidligere omtalte forretningsplan.

Målselskabet skal oplyses om, at investor anvender investorfradragsordningen og målselskabet skal indberette dette til Skattestyrelsen.

Investoren skal eje kapitalandelene i minimum 3 år og skal generelt være opmærksom på, at der kan ske genbeskatning, hvis forudsætningerne for ordningen ikke er opfyldte.

 

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev