31 marts 2020

Lønkompensation ved hjemsendelse af medarbejdere

Ajourført 30. juli 2020:

Der er efterhånden indgået en række 3-parts aftaler om den midlertidige lønkompensation. Herudover har der i forløbet udviklet sig en praksis med fortolkninger, der ikke altid har været åbenbare fra begyndelsen. Senest er det præciseret, at arbejdsdage, hvor medarbejdere kaldes på arbejde, skal omregnes til kalenderdage ved indtastning af ansøgningen. Eventuel manglende omregning af arbejdsdage til kalenderdage medfører krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt kompensation ved slutafregningen.

Uden at redegøre nærmere for historikken, kan ordningen belyses som følger.

Grundlæggende krav

Hjemsendelsen skal omfatte minimum 30 % af medarbejderne – eller mere end 50 ansatte. Antal ansatte opgøres som udgangspunkt ud fra oplysningerne i CVR registeret. Beregnes ud fra antal og ikke årsværk, som ellers anføres i årsrapporter. Virksomheder med 1 ansat kan derfor godt blive omfattet af ordningen. Ved hjemsendelse af denne ene medarbejder vil 100% af medarbejderstaben være berørt.

Medarbejderne skal hjemsendes med fuld løn. Dog skal medarbejderen afgive 5 feriedage, afspadsering eller 5 dage uden løn. Omvendt må medarbejderen ikke arbejde i hele perioden. Virksomheden forpligter sig til ikke afskedige medarbejdere af økonomiske årsager i perioden. Sker dette alligevel, udtræder virksomheden af ordningen og skal tilbagebetale kompensation for rest perioden – men ikke hele perioden. 

Hvilken periode kan der kompenseres for?

Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts til den 29. august. Såfremt, der søges om forlængelse af kompensationsperioden fra den 9. juli til den 29. august, modregnes kompensation for 21 kalenderdage. Dette svarer til afholdelse af 3 uges ferie – eller 15 arbejdsdage. Medarbejderen skal ikke holde ferie og må arbejde i denne periode. Hvis medarbejderen holder ferie bortfalder kravet om afholdelse af 5 fridage.

Der etableres en særlig kompensationsordning for virksomheder, der efter den 29. august fortsat har forbud mod at åbne.

Medarbejderne, der søges kompensation for, skal være ansat den 9. marts 2020.

Hvor stor er lønkompensationen?

For funktionærer udgør kompensationen 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede/ikke funktionærer udgør kompensationen 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at der ydes kompensation – men grænsen på 30.000 kr. reduceres. Det er klarlagt, at der kan søges for elever.

Andre løntilskud reducerer lønkompensationen ud fra princippet om, at der kun gives et tilskud til samme lønkrone.

Der kan ikke søges for ejerledere og “egentlige” direktører. Virksomheder med maksimalt 25 ansatte kan evt.  få kompensation for nedgang i omsætningen til dækning af denne del af lønsummen.

Hvornår og hvordan kan der ansøges

Aftalen er vedtaget. Der er åbnet for ansøgninger på www.virk.dk, hvor ordningen søges digitalt.

Med nogen tilløb blev udbetalings hastigheden forbedret. Omvendt kan der forventes en skærpet efterfølgende kontrolproces – eventuelt med krav om erklæring fra revisor.

Der kan henvises www.virksomhedsguiden.dk for nærmere information.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev