14 december 2012

Nye regler for revision – en udvidet gennemgang

En udvidet gennemgang
Kravene til en revision fastlægges i dag af internationale revisionsstandarder. Fordelen for de globale koncerner er, at der gælder nogenlunde samme krav til en revision på tværs af landegrænser. Ulempen er, at nogle af kravene til revisor, er skudt langt over mål ved revisionen af de mindre danske virksomheder og kan være særdeles formalistiske. Formaliakravene til revisor har hidtil kun været stigende, hvilket på sigt vil fordyre revisionen.

For at udgå dette får alle regnskabsklasse B virksomheder nu mulighed for at vælge en udvidet gennemgang i stedet for en revision. Lovforslaget er vedtaget og træder i kraft 1/1 2013. Virksomheder i regnskabsklasse B kan herefter overgå til at anvende udvidet gennemgang på den førstkommende ordinære generalforsamling med virkning for det efterfølgende regnskabsår.

Beløbsgrænser for regnskabsklasse B

Klasse B ej revisionspligt Klasse B, revisionspligt
Nettoomsætning 8 mio. kr. >8 – 72 mio. kr.
Balancesum 4 mio. kr. >4 – 36 mio. kr.
Antal ansatte 12 >12 – 50

Fordele og ulemper ved en udvidet gennemgang
Indholdet af en udvidet gennemgang er ikke fastlagt endnu. På baggrund af optakten til lovforslaget forventes, at der bliver tale om en forenklet udgave af revision. Revisors arbejde kan blive lidt mindre end ved revision – men ikke nødvendigvis. Der indføres formentlig ubetingede krav til visse arbejdshandlinger, der altid skal udføres. Arbejdshandlinger der ikke nødvendigvis indgår i en revision. Samtidigt er revisors arbejde omfattet af samme regelsæt i revisorloven med deraf følgende krav til planlægning, dokumentation og kvalitetssikring.

Vi forventer, at nogle typer virksomheder vil opleve en større relevans og værdi af en udvidet gennemgang sammenholdt med en traditionel revision.

Mange virksomheder skal imidlertid være opmærksomme på, at en række klassiske revisorydelser ikke er en nødvendig del af en udvidet gennemgang. Lagerkontrol, beholdningseftersyn og bilagskontrol m.v. indgår som udgangspunkt alene i en udvidet gennemgang ud fra en konkret revisorvurdering.

Virksomheder kan derfor gå glip af en kvalitetskontrol af de regnskabsdata, der danner grundlag for ledelsens beslutninger. Kravene til bestyrelsers egne kontroller og ansvar må derfor forventes skærpet ved en udvidet gennemgang.

Reaktionen fra pengeinstitutter, kreditrating- og forsikringselskaber er endnu ukendt. Eksempelvis vil en bank, der har virksomhedspant i et varelager ikke nødvendigvis acceptere, at revisor ikke længere kontrollerer tilstedeværelsen af pantet. Øgede omkostninger til finansiering kan tænkes at blive konsekvensen af en udvidet gennemgang og kan i værste fald overstige en evt. besparelse på revisorhonoraret.

Blicher og udvidet gennemgang
Blicher hilser lovændringen velkommen. Vi får endnu et værktøj til rådighed, der kan være mere relevant for nogle af vores kunder end fuld revision. Rigtig mange virksomheder vil gerne spare på revisorhonoraret, hvilket er fuld forståeligt. Ved en udvidet gennemgang kan der være en besparelse – men ikke nødvendigvis. Samtidig er udvidet gennemgang kun en fordel, hvis besparelsen på forhånd kan vurderes at overstige ulemperne. Dette gælder navnligt for selskaber med en professionel bestyrelse og/eller et stort finansieringsbehov.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev