03 juli 2017

Reduceret bo- og gaveafgift

Det er vedtaget, at satsen for bo- og gaveafgift ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder reduceres. De nye regler gælder både virksomheder, der drives i personligt regi og i selskabsform. Den reducerede sats gælder både ved generationsskifter i levende live og ved død.

Den almindelige afgiftssats på 15 % ved gaver og arv til børn, børnebørn m.fl. gælder fortsat, hvis der ikke er tale om overdragelse af en aktiv erhvervsvirksomhed.

Nedsættelsen af afgiftssatsen sker gradvist:

  • 13 % i 2016 og 2017
  • 7 % i 2018
  • 6 % i 2019
  • 5 % i 2020 og senere.

Det er naturligvis positivt for fremtidige generationsskifter, at afgiftssatsen reduceres. Dog skal bemærkes, at afgiften beregnes af en formue, der allerede er beskattet. Der er således ikke ændret ved, at selve overdragelsen af virksomheden kan udløse en beskatning af fortjeneste på f.eks. goodwill. Likviditetsmæssigt kan denne beskatning ganske vist ofte udskydes, ved anvendelse af reglerne for succession. Men det sker på bekostning af, at næste generation overtager en udskudt skat.

Hvornår opfylder virksomheden kravene?
Virksomheden skal være ejet i mindst et år forud for gaveoverdragelsen eller dødsfaldet.

Virksomhedsejeren eller nærtstående skal i en personligt ejet virksomhed have deltaget i virksomhedens drift i væsentligt omfang i mindst ét år af ejertiden. Som væsentligt omfang betragtes 50 timers arbejde indenfor en måned.

I selskabsejede virksomheder skal gavegiver, arvelader eller dennes nærtstående i mindst ét år af ejertiden have deltaget i selskabets ledelse – direktion eller bestyrelse. Selskabet må ikke skattemæssigt blive betragtet som et pengetankselskab.

Som nærtstående betragtes ægtefælle, børn, svigerbørn, børnebørn, bedsteforældre, forældre, m.fl. Søskende og deres børn er i denne forbindelse også at betragte som nærtstående.

Hvem kan overtage virksomheden?
Den nye virksomhedsejer skal være omfattet af den personkreds, der kan succedere, og hvor bo- eller gaveafgiften efter de almindelige regler udgør 15 %. Det vil normalt være børn, adoptivbørn, stedbørn og børnebørn. Det er ikke et krav, at der faktisk sker succession ved overdragelse af virksomheden.

I nogen tilfælde gælder den lavere afgiftssats uanset, at succession er udelukket (udlæg fra et skattefrit dødsbo, modtager er bosat i udlandet og overdragelse af tabsgivende aktiver).

Har gavegiver eller afdøde ikke børn mv., gælder den lavere afgiftssats, hvis virksomheden overdrages til søskende eller disses børn og børnebørn.

Krav om 3 års ejerskab!
Den næste generation skal opretholde ejerskabet af virksomheden i mindst tre år efter overdragelsen.
Videresælges virksomheden helt eller delvist i perioden på de tre år, sker der en afgiftsforhøjelse svarende til besparelsen op til den normale afgift på 15%. Forhøjelsen af afgiften reduceres dog forholdsmæssigt til den andel af 3-årsperioden, som ikke er udløbet ved overdragelsen.

Der er pligt til at give meddelelse til SKAT senest 4 uger efter overdragelsen. Den yderligere afgift opkræves sammen med et rentetillæg.

3-års reglen gælder dog ikke, hvis videresalget sker:

  • På grund af erhververens død eller livstruende sygdom.
  • Ved videreoverdragelse til erhververens børn, børnebørn m.fl.
  • Ved en skattefri omstrukturering, hvor gavemodtageren eller arvingen udelukkende vederlægges med aktier i det modtagende selskab, idet den reelle ejer er uændret.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev