21 juni 2016

Skattebegunstiget tildeling af medarbejderaktier

Efter den vedtagne § 7P i Ligningsloven genindføres tidligere medarbejderordning for tildeling af medarbejderaktier, købe- og tegningsretter med enkelte ændringer. De genindførte regler gælder for aftaler om tildeling af aktier, købe- og tegningsretter, der bliver indgået den 1. juli 2016 eller senere.

De omfattede ordninger kan både indføres for enkelte medarbejdere og være mere generelle for alle ansatte i virksomheden.

Er de genindførte aktieordninger reelt skattebegunstigede?
Genindførslen lanceres som en skattebegunstigelse af medarbejderaktier. Dette er ikke helt ukorrekt – men skattefordelene har nok ikke helt det omfang, som mange fristes til at tro. Ganske vist reduceres beskatningen af medarbejderen fra evt. topskat på ca. 56,4% til en lavere skat af aktieindkomst på maksimalt 42 %. Imidlertid mister arbejdsgiverselskabet fradragsretten for lønudgiften, hvilket samlet set mindsker skattefordelen betydeligt.

Der er dog den store fordel efter 1. juli, at medarbejderen ikke nødvendigvis skal anvende et kontant beløb til forudbetaling af skat af en gevinst ved tildeling af aktier – med risiko for, at gevinsten ikke realiseres på grund af udviklingen i virksomheden.

Blicher vil dog ikke anbefale, at ordninger alene etableres med henvisning til den nye skattebegunstigelse. Incitamentsaflønning, likviditetsbesparelse og fastholdelse af nøglemedarbejdere må fortsat være de bærende argumenter ved etablering af aktieordninger.

Beskatningen som aktieløn
Anvendes ordningen sker beskatningen først ved salg af aktierne og beskatningen sker som aktieindkomst. En ugift person beskattes derfor af de første 50.600 kr. som aktieindkomst med 27 %. Yderligere beløb beskattes med 42 %. Gifte personer har et fælles grundbeløb på 2 gange 50.600 kr.

Som nævnt har selskabet ikke fradrag for lønudgiften ved aktieordningen. Værdien af aktieordningen bør af hensyn til sammenlignelighed reduceres med selskabsskatten på 22 %, for at lønudgiften efter skat er den samme for selskabet. I nedenstående eksempel anvender selskabet 50.000 kr., hvilket fratrukket selskabsskat giver en nettoudgift på 39.000 kr. Nettoværdien nedenfor viser, hvor meget medarbejdere modtager efter skat.

Hvis medarbejderen bliver topbeskattet af gagen, er der en “sikker” skattefordel ud fra de gældende skatteregler, idet marginal skatten flyttes fra ca. 56,4 % til maksimalt 54,8 % ved aktieindkomst. Flyttes indkomst fra bundskat til aktieindkomst, er der samlet set derimod en sikker skattemæssig ulempe i forhold til lønindkomst. Som tidligere nævnt bør skatten ikke være den eneste parameter ved tilrettelæggelse af en lønpakke. For nogle medarbejderkategorier vil det rent skattemæssigt være bedre, at anvende andre ordninger end den genindførte skattebegunstigede aktieløn.

Lønindkomst Aktieindkomst
Topskat Bundskat 42% 27%
Værdi af ordning 50.000 50.000 39.000 39.000
Skat 28.200 20.150 16.380 10.530
Netto værdi 21.800 29.850 22.620 28.470
Samlet skatteprocent 56,4% 40,3% 54,8% 43,1%

Betingelser for at anvende ordningen
Der er en række betingelser, der skal være opfyldt for at kunne benytte reglerne om medarbejderaktier, herunder at:
•Medarbejderen og arbejdsgiverselskabet har indgået aftale om, at tildelingen af aktier, købe- eller tegningsretter er omfattet af § 7P.
•Værdien af ordningen må højst udgøre en værdi på op til 10 pct. af medarbejderens årsløn.
•Tildelingen skal være ydet af arbejdsgiverselskabet eller et koncernforbundet selskab, som led i et ansættelsesforhold. Ordningen kan derfor ikke omfatte bestyrelsesmedlemmer.
•Modtagne købe- og tegningsretter må ikke overdrages før udnyttelse. Endvidere skal ordningen indeholde en ret til levering af aktier, hvorfor en ren differenceafregning ikke er en mulighed.
•Aktierne må ikke udgøre en særlig aktieklasse i selskabet.
•Det tidligere krav om udarbejdelse af revisor- eller advokatattest afskaffes – men erstattes af et krav om indberetning fra arbejdsgiveren til SKAT.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev