25 oktober 2011

Solceller og skat

Interessen for solceller og andre VE-anlæg (vedvarende energianlæg) har i den senere tid været stigende. Interessen er øget i takt med at tilbagebetalingstiden for anlæggene er blevet kortere, hvilket er muliggjort ved effektive anlæg, fornuftige afregningspriser og attraktive skatte- og afgiftsregler herfor. Et anlæg kan normalt fritages for elafgift, når effekten ikke overstiger 6 KW.

Skattereglerne blev ændret med virkning fra 1. januar 2010 efter politisk enighed om fremme af vedvarende energi anlæg som solceller, husstandsvindmøller, bølgeenergi mv. Indtil for nyligt har der været tvivl om fortolkningen af reglerne – bla. mulighederne for at foretage skattemæssige afskrivninger – med flere bindende svar fra Skat indenfor de seneste par måneder synes de skattemæssige afskrivningsmuligheder nu at være faldet på plads.

Hvad er skattereglerne
Hvis VE-anlægget ikke er tilsluttet et kollektivt forsyningsnet er ejeren ikke skattepligtig af den producerede energi til eget brug, og kan derfor heller ikke fratrække udgifter og afskrivninger på anlægget. Hvis solcelleanlægget derimod er tilsluttet forsyningsnettet skal ejeren vælge mellem 2 metoder til opgørelse af den løbende beskatning af anlægget – enten den skematiske metode eller regnskabsmetoden.

Den skematiske opgørelse
Ejeren er skattefri af de første 7.000 kr. af bruttoindkomsten fra anlægget og skal svare skat af 60 % af indtægter udover kr. 7.000 pr. år. Bruttoindkomsten opgøres som indtægter fra eksternt salg – dvs. værdien af forbrug af egen produktion ikke skal indgå i bruttoindkomsten. Med andre ord er der kun bruttoindkomst, når måleren løber baglæns. Der er ingen muligheder for at fratrække afskrivninger eller andre udgifter ved den løbende drift. Bruttoindkomst udover bundfradraget på kr. 7.000 beskattes som kapitalindkomst. Skattemæssigt anses anlægget ved denne metode for udelukkende anvendt til privat formål også ved et senere salg.

Regnskabsmetoden
Vælges denne metode anses alle indtægter og udgifter ved anlægget som erhvervsmæssige, herunder skal også værdien af eget forbrug medregnes som indtægt. Over/underskud fra anlægget beskattes på tilsvarende måde som andre former for erhvervsmæssig virksomhed, og der kan fratrækkes udgifter ved anlægget, ligesom der er mulighed for at foretage skattemæssige afskrivninger på anlægget. Et solcelleanlæg kan som udgangspunkt afskrives som andre driftsmidler med op til 25 % om året. Det er en forudsætning, at anlægget ikke er en integreret del af huset tag, men placeret på stativer på taget eller placeret på jorden. Hvis anlægget er en integreret del af huset tag er der ikke afskrivningsmulighed. Ved regnskabsmetoden beskattes over/underskud som personlig indkomst, hvor der herudover er mulighed for at få større skattefradrag for evt. renteudgifter ved investeringen ved valg af enten kapitalafkastordning eller virksomhedsskatteordningen. Hvis huset senere sælges vil en merpris for anlægget i forhold til den nedskrevne værdi blive genbeskattet.

Ovenstående skattemulighed med fradrag for købesummen i form af afskrivninger på anlægget er umiddelbart anvendelig for hustandsvindmøller og solcelleanlæg, der kan tilsluttes et kollektivt forsyningsnet. Jordvarmeanlæg og varmepumper til opvarmning af bolig er derfor normalt ikke omfattet af reglerne.

Medarbejder nyheder

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Per Jensen

partner, statsaut. revisor‎

pj@blicher.dk
2523 3731
Sikker email: Link til sikker mail