27 marts 2020

Tiltag til at hjælpe virksomhederne gennem ”Corona-krisen”

Ajourført 27/3 2020:

En række lovforslag og andre tiltag m.v. med det formål at afbøde virkningerne for virksomhederne af ”corona-krisen” er vedtaget eller forventes at blive det i nærmeste fremtid.  Vi har forsøgt at lave et overblik over hjælpen nedenfor. Endvidere er trepartsaftalen om lønkompensation, udskydelse af visse betalingsfrister, kompensation for nedgang i omsætning og kompensation for faste udgifter beskrevet i særskilt artikel.

Hjælpeforanstaltningerne ændres næsten time for time – både i indhold og antal.

Selvom, der arbejdes ihærdigt fra regeringens og folketingets side, vurderes hjælpen herfra udelukkende at blive et supplement til de tiltag – om overhovedet muligt – som virksomhederne selv kan eller har igangsat for at sikre likviditeten og driften. Blicher Revision & Rådgivning afklarer gerne konkrete spørgsmål i det omfang, det er muligt på nuværende tidspunkt, hvor f.eks. den praktiske udmøntning af hjælpen endnu ikke er på plads.

1. Udskydelse af betalingsfrister
Lovændring, der understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat (beskrevet i tidligere artikel).

2. Lønkompensation
Trepartsaftale om lønkompensation, hvor der kan opnås en vis lønkompensation ved hjemsendelse af ansatte med fuld løn (beskrevet i artikel).

3. Kompensation til selvstændige for nedgang i omsætningen
Godtgørelse 75% af omsætningstabet, dog max 23.000 pr. måned. Omsætningsnedgang skal være minimum 30% som følge af Corona. Gælder 3 måneder fra 9. marts til 8. juni, for selvstændige med maks. 10. ansatte (beskrevet i særskilt artikel). Herudover særlig ordning for freelancere og kunstnere (B-indkomstmodtagere uden CVR-nr.).

4. Kompensation for faste udgifter
Gælder 3 måneder, fra 9. marts til 9. juni. Omsætningsfaldet skal mindst være på mere end 40% som følge af coronavirus. Variabel kompensationsgrad ydes for faste kontraktlige udgifter, f.eks. husleje, renter, leasing.
De faste udgifter skal mindst udgøre kr. 25.000 for de 3 måneder.

5. Bankers og institutters kapitalbuffer
Bankers kapitalkrav er lempet, hvilket på et mere overordnet niveau giver bankerne et større spillerum til at udlåne, selvom banken i perioden må rammes af tab. Bankens generelle velvilje i situationen vil således i mindre grad være påvirket af kravene til bankens kapitalkrav. Hvorvidt den enkelte virksomhed har bankens velvilje i den konkrete situation, ændres dog efter vores vurdering ikke heraf.

6. To garantiordninger vedrørende nye lån
For små og mellemstore virksomheder indføres en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher. Der vil være en lavere garantiprovision for virksomhederne, hvorfor der er afsat en statslig tabsramme på 1 mia. kr. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 50 pct. Den anden garantiordning er målrettet store virksomheder og kommer til at fungere på markedsvilkår.

7. Sygedagpengerefusion fra dag ét
Sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes, hvis fraværet skyldes coronavirus. Ændringen omfatter også selvstændige, hvor ”egenperioden” på 14 dage suspenderes. Suspensionen gælder ikke anden sygdom. Som følge af sundhedsmyndighedernes nye strategi om ikke at teste ved de almindelige symptomer, kan dokumentationen formentlig vanskeligt fremskaffes med lægeerklæring. Der findes formentlig en anden løsning f.eks. medarbejderens sygemelding.

8. Arbejdsdeling
Den eksisterende ordning med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel, idet arbejdsdelingen f.eks. nu kan igangsættes umiddelbart i forbindelse med anmeldelse til jobcenteret. Der vil dog forsat være en række krav til aftalen, og trepartsaftalen har formentlig gjort ordningen lidt mindre interessant. Ordningen indebærer, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge.

9. Kompensation til arrangører
Arrangører, der i marts måned har aflyst eller udskudt arrangementer med +1.000 deltagere, kan ansøge om kompensation. Ordningen omfatter også arrangementer på under 1.000 deltagere, som er målrettet særlige risikogrupper, f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev