20 april 2020

Udvidelse af støtteordninger og initiativer til nye

Der er politisk indgået aftale om udvidelse af eksisterende støtteordninger og initiativer til nye, i forbindelse med COVID-19. Vi orienterer mere detaljeret om de enkelte punkter i aftalen i takt med, at de føres ud i livet. Erfaringsmæssigt kan der være en række betingelser knyttet til ordningerne, der ikke umiddelbart kan udledes af aftaleteksten.

Forlængelse af ordning med lønkompensation

Ved trepartsforhandling er der opnået enighed om at forlænge ordningen. Efter aftalen vil den gælde frem til og med 8. juli 2020 modsat tidligere 8. juni 2020.

Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 på virk.dk.

Kompensationsordningen for faste omkostninger

Kompensationsperioden forlænges med 1 måned og vil løbe ind til 8. juli mod tidligere 8. juni. Endvidere reduceres grænsen for omsætningsnedgang fra 40% til 35%. Dvs. at nu vil virksomheder, der forventer en omsætningsnedgang i perioden på 35% – 60%, blive kompenseret med 25%.

Minimumsgrænsen for faste omkostninger nedsættes fra 25.000 kr. til 12.500 kr. Dvs. at virksomheden som minimum skal have 12.500 kr. i faste omkostninger i 3 måneds perioden.

Reduktionen, for underskud i 2019, i kompensationen kan forventes lempet, om end det ikke står helt klart i hvilket omfang.

Grænsen for de større virksomheders faste omkostninger, der kan kompenseres hæves fra 60 mio. kr. til 110 mio. kr. samtidig med, at der indføres en begrænsning for udbytteudlodning og tilbagekøb af aktier for disse virksomheder.

Kompensationsordningen for selvstændige og freelancere

Kompensationsperioden forlænges med 1 måned og vil løbe frem til 8. juli, mod tidligere 8. juni. Endvidere forhøjes kompensationsgraden generelt fra 75% til 90%, mens der indføres en 100% kompensation for tvangslukkede virksomheder. Ud fra aftaleteksten ser det derimod ikke ud til, at maksimal grænsen på 23.000 kr. pr. måned hæves, hvorfor mange virksomheder ikke vil få gavn af den forbedrede kompensationsgrad. Målgruppen for kompensationsordningen hæves for virksomheder med maksimalt 10 fuldtidsansatte til 25 fuldtidsansatte.

Der indføres en ny variant af ordningen, der skal dække personer, der både har B-indkomst og A-indkomst.

Ny momskredit til mindre og mellemstore virksomheder

Moms indbetalt 2. marts 2020 kan søges tilbagetalt, som et rentefrit lån.  ”Momslånet” gives til mindre og mellemstore virksomheder (formentlig med en omsætning under 50. mio. kr.).

Udbetaling kan ske mellem 1. maj og 15. juni, hvis lovforslaget fremsættes og vedtages efter planen. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021.

Lønsumsafgift kan tilbagelånes til metode 4 virksomheder (sundhed og persontransport). Lån af betalt lønsumsafgift omfatter betalt lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 samt 1/4 af årsafgiften for 2019.

Kreditten gives ikke til virksomheder, der allerede er konkursramte, under tvangsopløsning eller under solvent likvidation.

Udskydelse af frister for lønsumsafgift

Frister for indbetaling af lønsumsafgift udskydes for gruppe 4 virksomheder (sundhed og persontransport). Udskydelsen retter op på, at disse virksomheder ikke har gavn af momsudskydelsen. Betalingen af lønsumsafgift for 2. kvartal og 3. kvartal udskydes med henholdsvis 1,5 måned og 1 måned.

Fremskyndelse af skattekreditordning

Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. Dette medfører en hurtigere tilbagebetaling af skattekreditten for udviklingsvirksomheder med underskud.

Nye initiativer i øvrigt

Herudover igangsættes en række andre initiativer:

  • Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv.
  • Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden, hvor vækstfonden f.eks. vil medfinansiere 75% af finansieringen med lån. Dvs. 1:3 matching.
  • Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser.
  • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.
  • Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.
  • Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder.
  • En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev