15 december 2014

Væsentlige stramninger i virksomhedsordningen

Formålet med ændringerne er at forhindre en utilsigtet anvendelse af virksomhedsordningen. Lovændringen skal forhindre, at selvstændige kan indskyde privat gæld i virksomhedsordningen, med henblik på at betale afdrag herpå med lavt beskattede midler.

Lovændringen indeholder fire hovedelementer:

  • Negativ indskudskonto forhindrer opsparing i virksomhedsordning
  • Sikkerhedsstillelse for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen, vil fremadrettet være en hævning
  • Satsen for rentekorrektion hæves med 3 procentpoint (pt. fra 2 % til 5 %)
  • Ved negativ indskudskonto kan virksomhedsordning ikke overdrages med succession til ægtefælle

1. Negativ indskudskonto forhindrer opsparing i virksomhedsordning

Med virkning fra den 11/6 2014 er hovedreglen, at der ikke kan foretages opsparing af virksomhedsindkomst i virksomhedsordningen, hvis indskudskontoen er negativ primo eller ultimo indskudsåret. Opsparing vil først kunne ske igen, når indskudskontoen er positiv både ved årets begyndelse og slutning.

Da lovforslaget blev fremsat den 11/6 2014, indeholdt det en ikrafttrædelsesregel, hvorefter virksomhedsindkomst for perioden frem til og med den 11/6 2014, kan opspares efter de hidtidige regler. Opgørelsen af perioderesultatet kan opgøres konkret eller som en forholdsmæssig andel af resultatet for hele indkomståret 2014. Skattemæssige afskrivninger fordeles forholdsmæssigt. Valg af metode må bero på en konkret vurdering.

2. Sikkerhedsstillelse for gæld, der ikke indgår i virksomhedsordningen

Selvstændige, der før den 11/6 2014 har stillet sikkerhed for privat gæld med pant i aktiver i virksomhedsordningen, får frist indtil den 31/12 2017 med at få afviklet sikkerhedsstillelsen. Sker det ikke, bliver eventuelt opsparet overskud i perioden 11/6 2014 til 31/12 2017 beskattet fuld ud i 2018. Efterfølgende kan der først opspares overskud, når sikkerhedsstillelsen er fuldstændig afviklet.

Hvis der stilles sikkerhed i aktiver i virksomhedsordning efter den 11/6 2014 for gæld udenfor virksomhedsordningen, anses det laveste beløb af enten gældens kursværdi eller sikkerhedens størrelse for hævet i virksomhedsordningen. Vær opmærksom på at der herved menes, at beløbet vil blive overført til beskatning hos den skattepligtige.

Reglerne anvendes ikke, hvis sikkerhedsstillelsen er led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition. Der er her tale om en konkret vurdering. Ligeledes er gæld med pant i blandede ejendomme fritaget, hvis gælden ikke overstiger boligens andel af ejendomsværdien med tillæg af forbedringsudgifter, som ikke indgår i ejendomsværdien, eller alternativt kan boligens kontante anskaffelsessum anvendes.

3. Satsen for rentekorrektion hæves med 3 procentpoint

Fra og med indkomståret 2015 forhøjes satsen for rentekorrektionen med 3 procentpoint i forhold til satsen for kapitalafkast. Forhøjelsen medfører således, at selvstændige med negativ indskudskonto og negativ afkastgrundlag bliver ramt ekstra hårdt med en højere rentekorrektion, samtidig med at de ikke længere kan opspare i virksomhedsordningen.

4. Ved negativ indskudskonto kan virksomhedsordning ikke overdrages med succession til ægtefælle

Her er tale om en værnsregel, der skal forhindre, at reglerne misbruges til at slippe af med en negativ indskudskonto. En eventuel negativ indskudskonto skal således udlignes, inden virksomhedsordningen kan overdrages med succession til en ægtefælle.

Bagatelgrænse
De nye regler, som beskrevet i afsnit 1, gælder ikke, hvis summen af en negativ indskudskonto og gæld/sikkerhedsstillelse den 10/6 2014 ikke overstiger kr. 500.000. Bagatelgrænsen på kr. 500.000 beregnes som summen af den numeriske værdi af en negativ indskudskonto henholdsvis primo og ultimo indkomståret og gæld/sikkerhedsstillelse (laveste værdi) pr. 10/6 2014.

Omgørelse af dispositioner foretaget i 2013
Der er mulighed for at omgøre visse dispositioner i relation til virksomhedsordningen for indkomståret 2013. Der gælder dog kun for personer, der har negativ indskudskonto primo eller ultimo 2014, eller har en eksisterende sikkerhedsstillelse i virksomhedens aktiver for gæld uden for virksomhedsordningen den 10/6 2014. Muligheden for omgørelse gælder dog ikke, hvis personen er omfattet af bagatelgrænsen.

Det er muligt at omgøre følgende dispositioner:

  • Overførsel af finansielle aktiver og passiver samt indskud
  • Beløb, der er bogført på mellemregningskontoen, kan indskydes på indskudskontoen

Det bør også være muligt at indskyde hensat til senere hævning på indskudskontoen, da hensat til senere hævning og mellemregningskontoen sidestilles, og kan føres som en konto ifølge SKATs Juridisk Vejledning.

Omgørelse af valg skal meddeles til SKAT senest den 31/3 2015.

Man kan således ikke udskyde omgørelsen til fristen for indgivelse af selvangivelsen, så man må træffe en afgørelse i løbet af de næste 3 måneder.

Det er svært at fremkomme med en generel vejledning til, hvem der skal gøre hvad. Skatteydere, som bliver ramt af indgrebet, må snarest søge rådgivning hos deres revisor, så man kan få afklaret, om der konkret kan gøres noget for at reducere ulemper. Er der eksempelvis finansielle aktiver eller midler, som kan indskydes i virksomheden? Er der gæld i virksomheden, der kan tages ud af virksomheden? Er der foretaget indbetalinger i 2013, som kan omposteres til indskudskontoen? Alle eksemplerne kan være med til at få bragt en eventuel negativ indskudskonto ned under kr. 500.000.

Nulstilling af indskudskonto
Selvstændige får mulighed for at nulstille indskudskontoen tilbage ved det tidspunkt, hvor de indtrådte i virksomhedsordningen. Det er som hidtil en betingelse, at der kun er erhvervsmæssig gæld i virksomheden. Der skal søges om tilladelse til den ekstraordinære nulstilling hos SKAT senest den 31/3 2015.

Medarbejder nyheder

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev

Herning

Jan Heesgaard

partner, statsaut. revisor

jh@blicher.dk
4011 5331
Sikker email: Link til sikker mail