23 marts 2023

Betaler du for meget i skat? Sådan undgår du at snyde dig selv

Mandag den 13. marts 2023 blev årsopgørelsen for 2022 frigivet, og du kan herefter i TastSelv se, hvor meget du enten skal betale i restskat eller får tilbage i overskydende skat. Selvom Skattestyrelsen efterhånden får langt de fleste oplysninger automatisk fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, pensionsselskaber mv., kan det alligevel ofte godt betale sig, at forholde sig både til de fortrykte tal og de blanke felter. Der er ligeledes fortsat fradrag, som ikke automatisk bliver indberettet til Skattestyrelsen.

Nedenfor har vi samlet 11 gode råd, som man som minimum bør overveje, for ikke at risikere at snyde sig selv i skat. Vi gør opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og har du konkrete spørgsmål, skal du altid være velkommen til at kontakte os.

1. BEFORDRINGSFRADRAG – TRANSPORT MELLEM HJEM OG ARBEJDE (RUBRIK 51)

Hvis du transporterer dig selv mere end i alt 24 km til/fra arbejde, er du berettiget til befordringsfradrag. Dette er uanset om du tager bilen, cyklen, offentlig transport osv. I lighed med tidligere år, skal man igen i år selv indberette fradraget. Her skal du være opmærksom på, at både antallet af kilometer, antallet af arbejdsdage og adressen på dit arbejdssted er korrekt. Udgangspunktet for Skattestyrelsens beregning er den korteste vej til arbejdet, men det er ikke nødvendigvis den vej, du rent faktisk kører på grund af trafik mv.

Satsen for befordringsfradraget i 2022 er som følger:
– 24-120 km.: 2,16 kr./km.
– over 120 km.: 1,08 kr./km.

I visse yderkommuner er satsen for kørte kilometer over 120 km. forhøjet, hvilket du kan læse mere om på Skattestyrelsens hjemmeside. Du kan med fordel anvende Skattestyrelsens beregningsmodel, som kan findes ved at trykke på lommeregnerikonet ved siden af rubrikken.

2. REJSEFRADRAG ELLER ØVRIGE LIGNINGSMÆSSIGE FRADRAG (RUBRIK 53)

Småfornødenheder – det oversete fradrag

Hvis du i forbindelse med dit arbejde, har været på rejse med overnatning af 24 timers varighed, kan du få rejsefradrag. Fradraget skal dække småfornødenheder, som ellers ikke er dækket af den skattefri rejsegodtgørelse og du er berettiget til fradraget, selvom du får rejseudgifterne dækket efter regning fra din arbejdsgiver. Fradraget for småfornødenheder udgør kr. 134,75 pr. døgn, hvilket svarer til 25 % af satsen for kostgodtgørelse (læs mere om fradraget for småfornødenheder her: https://blicher.dk/det-oversete-fradrag/).

Foruden det oversete fradrag for småfornødenheder, kan du såfremt du har en midlertidig arbejdsplads langt fra din bolig, enten få fradrag for kost og logi eller for dobbelt husførelse.

Fradrag for kost og logi

For kost og logi kan du enten få fradrag for dine faktiske udgifter eller anvende standardsatserne pr. døgn på hhv. 539 kr. for kost og 231 kr. for logi. På hjemrejsedagen kan du fratrække 1/24 af kostsatsen pr. påbegyndt time. Følgende betingelser skal være opfyldt for at være berettiget til fradrag:

 • Du skal have et midlertidigt arbejdssted
 • Afstanden mellem arbejdsstedet og din bopæl skal være så stor, at du ikke kan rejse frem og tilbage hver dag
 • Du får ikke udbetalt skattefri rejsegodtgørelse fra din arbejdsgiver eller betalt dine faktiske udgifter
 • Du kan ikke få fradrag for både kost/logi og dobbelt husførelse

Fradrag for dobbelt husførelse

Alternativet til fradrag for kost og logi er fradrag for dobbelt husførelse. Der kan fratrækkes 400 kr. pr. uge uden dokumentation. For at få større fradrag, skal udgifterne kunne dokumenteres. Følgende betingelser skal være opfyldt for at være berettiget til fradrag:

 • Du skal på grund af dit arbejde opretholde dobbelt husførelse
 • Arbejdet skal være midlertidigt/tidsbegrænset
 • Du skal være gift/samlevende eller enlig forsørger
 • Afstanden mellem arbejdsstedet og din bopæl skal være så stor, at du ikke kan rejse frem og tilbage hver dag
 • Du kan højst få fradrag i to år (gælder ikke for selvstændige erhvervsdrivende)
 • Du får ikke udbetalt skattefri rejsegodtgørelse fra din arbejdsgiver eller betalt dine faktiske udgifter
 • Du kan, som tidligere anført, ikke få fradrag for både kost/logi og dobbelt husførelse

Som lønmodtager kan du samlet set maksimalt få rejsefradrag for 29.600 kr. i 2022.

3. ØVRIGE RENTEUDGIFTER (RUBRIK 44)

Skattestyrelsen modtager automatisk oplysninger fra banker, realkreditinstitutter mv. – herunder renteindtægter og –udgifter. Derudover skal du selv skrive følgende renteudgifter på årsopgørelsen:

– Fradragsberettigede renter på privat gæld
– Renter fra refusionsopgørelsen ved køb og salg af fast ejendom
– Difference-renter og garantiprovision, når du indfrier eller omlægger realkreditlån
– Renteudgifter af lån med mere end to ejere
– Ejerlejlighed med fælleslån optaget via ejerforeningen, som du betaler afdrag og renter af via de månedlige bidrag til ejerforeningen
– Renter af gæld i udlandet (rubrik 432)
– Kautionspræmier (læs mere her: https://blicher.dk/faa-en-skattebesparelse-har-du-kautioneret-for-selskabets-kassekredit/)

4. SERVICEFRADRAG/HÅNDVÆRKERFRADRAG (RUBRIK 460)

Håndværkerfradrag:

Håndværkerfradraget blev afskaffet pr. 1. april 2022. Servicefradraget fortsætter uændret. Det betyder, at du kun kan få fradrag for håndværksarbejde i 2022, der er udført i perioden frem til 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj 2022.

I 2022 kan du få servicefradrag på op til 12.900 kr. (inkl. moms) for arbejdslønnen af visse udførte håndværksydelser. Fradraget gælder for samtlige medlemmer af husstanden, som er fyldt 18 år senest 31/12 2022.

Hvis håndværkerarbejdet er udført både før og efter 31. marts 2022, kan der fås fradrag for det arbejde, der er udført til og med 31. marts. I disse situationer, skal du have en specifikation/faktura der viser fordelingen af timer henholdsvis før og efter den 31. marts.

Ovenstående gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på posthuset. Betaling med kontanter giver således ikke fradrag.

Servicefradrag:

Som nævnt, er der mulighed for servicefradrag for serviceydelser udført i hele 2022. Dette er således ikke omfattet af anskaffelsen af håndværkerfradraget.

I 2022 kan du få servicefradrag på op til 6.600 kr. (inkl. moms) for arbejdslønnen til service og vedligehold af din bolig. Fradraget gælder for samtlige medlemmer af husstanden, som er fyldt 18 år senest 31/12 2022. På Skattestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte ydelser for 2022.

Du kan få fradrag for arbejde udført i 2022, hvis det er betalt senest den 28/2 2023. Det gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på posthuset. Betaling med kontanter giver således ikke fradrag.

5. BØRNEBIDRAG OG ÆGTEFÆLLEBIDRAG (RUBRIK 56)

Du kan få fradrag, hvis du betaler børnebidrag til dine børn under 18 år, som ikke har bopæl hos dig. Hvis I har fælles forældremyndighed, og barnet bor på skift imellem jer, anses barnet for at have bopæl hos den af forældrene, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Hvis betalingen sker gennem Udbetaling Danmark, bliver beløbet automatisk registreret hos Skattestyrelsen. I modsat fald, skal du selv notere bidraget og oplyse dit barns cpr-nummer. Du får fradrag for dit bidrag minus 167 kr. om måneden. Betaler du normalbidrag, får du fradrag for 1.293 kr. om måneden.

Betaler du derudover bidrag i forbindelse med dit barns dåb eller konfirmation, kan du ligeledes få fradrag herfor. Du skal kunne dokumentere, at bidraget er gået til dækning af udgifter i forbindelse med dåben/konfirmationen. Vær opmærksom på, at dit barn bliver beskattet af beløbet, hvis det overstiger hhv. det månedlige normalbidrag (ved dåb) og tre gange det månedlige normalbidrag (ved konfirmation).

Betaler du ægtefællebidrag, får du fradrag herfor, ligesom du er skattepligtig af ægtefællebidrag, du modtager. Betaler/modtager du igennem kommunen, bliver beløbet automatisk registreret. I modsat fald skal du selv notere bidraget og oplyse din tidligere ægtefælles cpr-nummer.

6. VELGØRENHED

Har du i årets løbet doneret gaver til velgørenhed, har du fradrag for beløbet, forudsat der er doneret til foreninger mv., som er godkendt af Skattestyrelsen. Det er foreningen, der skal indberette dit bidrag til Skattestyrelsen, hvorfor du skal oplyse dit cpr-nr. til foreningen. I 2022 kan du få velgørenhedsfradrag for max. 17.200 kr.

7. KONTROLLER VÆRDIPAPIRHANDLER

Som udgangspunkt indberettes køb og salg af værdipapirer automatisk til Skattestyrelsen. Det kan dog være en god ide, at kontrollere handlerne, da der stadig kan forekomme fejl f.eks. i anskaffelsessummerne.

8. UDENLANDSKE FORHOLD

Skattestyrelsen får ikke automatisk oplysninger om køb af udenlandsk ejendom. Du skal derfor selv indberette et eventuelt køb. Hvis du køber en udenlandsk ejendom, skal det indtastes i rubrik 212-214.

Du skal oplyse om dine udenlandske bankkonti (og renter) og depoter i dit oplysningsskema (tidligere selvangivelse). Det er vigtigt at få registreret aktiekøb i udenlandske depoter, da betingelserne for at få fradrag for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked, og investeringsbeviser er, at Skattestyrelsen har oplysning om købet af de aktier eller investeringsbeviser, der har været tab på.

9. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED

Hvis du driver selvstændig virksomhed – herunder også udlejningsejendom mv. – skal du oplyse Skattestyrelsen om dit skattemæssig over- eller underskud heri. De skattemæssige muligheder for selvstændige er mange, og vi anbefaler, at du får konkret rådgivning herom. Vores erfaring er, at konkret rådgivning ofte medfører betydelige økonomiske fordele.

10. FOR MEGET INDBETALT RATEPENSION

I 2022 måtte du indbetale 59.200 kr. til ratepension og ophørende livrente – grænsen gælder både ved private indbetalinger og indbetalinger via din arbejdsgiver. Hvis du via din arbejdsgiver indbetaler for meget, vil den del der overstiger beløbsgrænsen på kr. 59.200 blive tillagt din personlige indkomst og ofte medfører en restskat.

Hvis du har indbetalt for meget i pension, skal du henvende dig til din bank eller dit pensionsselskab, som enten kan flytte indbetalingen til en anden pensionstype (f.eks. livrente), eller du kan anmode om, at få pengene retur. Hvis du har indbetalt til både privat- og arbejdsgiveradministreret pension, er det den private pension, der korrigeres først.

11. UNDGÅ YDERLIGERE RENTETILLÆG AF RESTSKAT

Hvis du har betalt for lidt i skat, kan du indbetale den forventede restskat på to måder:
– Indbetal restskatten inden d. 3. juli 2023 og betal en dag-til-dag rente på 1,7 % fra 1. januar 2022 frem til den dag du betaler
– Indbetal restskatten efter 3. juli 2023 og betal et fast procenttillæg på 3,7 %

Restskat inklusive procenttillæg op til 22.503 kr. indregnes automatisk i forskudsopgørelsen for 2024 med mindre den frivilligt indbetales. Her bliver der ligeledes tillagt 3,7 % i rente. Restskat udover 22.503 kr. opkræves i tre rater i hhv. august, september og oktober måned 2023.

Nyheden er skrevet i generelle vendinger. Det kan derfor anbefales at kontakte Blicher Revision for konkret rådgivning.

Vi har kontorer i Aulum, Herning og Silkeborg, klik her for at få kontakt til en revisor fra Blicher Revision.

Kom på forkant med aktuelle nyheder for selvstændige og økonomi interesserede – bliv medlem af vores gruppe på Linkedin eller tilmeld dig vores nyhedsbrev